Cyberbullying. Spojrzenie na zjawisko wirtualnej agresji wśród młodzieży.

Data: 2019-01-18 • Kategoria: Ogólne informacje

W dniu 18 stycznia 2019 roku uczniowie klas Ia, Ic, IIIa, IIIb, IIIc PSSPdP oraz klasy VIII PSPS uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Cyberbullying – Spojrzenie na zjawisko wirtualnej agresji wśród młodzieży”.

Cyberbullying jest rodzajem przemocy z użyciem nowoczesnych technologii, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. Akty przemocy mają na celu wyrządzenie szkody emocjonalnej innej osobie. Zjawisko przybiera różne formy, takie jak: nękanie, groźby, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających filmów, zdjęć czy informacji.

W czasach szybkiego rozwoju technologii, większość dzieci i młodzieży ma nieograniczony dostęp do komputerów i telefonów komórkowych, a tym samym zjawisko to nabiera coraz większych rozmiarów i dotyka coraz większą liczbę dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest, aby informować zarówno młodych ludzi o zagrożeniach, jakie mogą je spotkać w wirtualnej rzeczywistości, jak i edukować ich wychowawców.

Celem warsztatów była przede wszystkim prewencja, poszerzenie wiedzy, uświadomienie zagrożeń, przeciwdziałanie przemocy w Internecie. Uświadomienie uczniom istnienia zagrożeń oraz wskazanie sposobów reagowania, przeciwdziałania i ochrony młodzieży przed przemocą w sieci. Uczniowie otrzymali wskazówki gdzie szukać pomocy, jak zabezpieczyć dowody i do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc.

Olga Sepełowska

Wiesława Wiśniewska

Hanna Orłowska

Małgorzata Jakubowska

Małgorzata Bandurska