Podsumowań czas - "Praktyki szkolne"

Data: 2017-06-29 • Kategoria: Ogólne informacje

W roku szkolnym 2016/2017 kolejna grupa uczniów klasy IIIa Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy nawiązała współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Pułtusku. Głównym zamierzeniem tej współpracy było realizowanie programu przysposobienia do pracy poza system klasowo – lekcyjnym oraz stworzenie nowych sytuacji i miejsc, które umożliwią uczniom wykazanie się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami. Właśnie takim przyjaznym miejscem okazała się Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku. Realizacja zajęć w tej przyjaznej placówce ułatwiła osiągnięcie założonych celów oraz realizację zadań programowych z przedmiotu przysposobienie do pracy.

To pod przychylnym okiem p. Doroty Karkowskiej pracownika biblioteki pracowali „Praktykanci” podczas zajęć praktycznych. Pani Dorota zlecała uczniom różne zadania, podczas których musieli wykazać się swoimi umiejętnościami poza środowiskiem szkolnym. Już wcześniej taka forma współpracy okazała się sprawdzona przez grupę uczniów, którzy w poprzednich latach w podobny sposób odbywali praktyki w Bibliotece.

Podczas odbywania „Praktyk” w tym roku szkolnym uczniowie wykonywali następujące czynności: klejenie i reperacja zniszczonych książek, porządkowanie datami wydania czasopism pedagogicznych oraz układanie ich według numeracji bądź daty ukazania się porządkowanych periodyków, archiwizowanie starych czasopism, porządkowanie archiwum, zagospodarowanie przekazanej makulatury, oraz wykonywanie szeregu prac porządkowych typu: wycieranie kurzu, mycie okien, układanie czasopism na półkach.

Uczniowie wiedząc, że wykonują jakąś pracę na rzecz konkretnych osób czy instytucji w tym przypadku zadań zleconych przez pracownika Biblioteki Pedagogicznej, bardziej się w nią angażują, czują się potrzebni, odpowiedzialni i dowartościowani. W procesie przygotowywania uczniów do podjęcia pracy niezwykle ważne jest kształtowanie cech osobowości, które przydadzą się w późniejszej pracy to jest dokładność, wytrwałość, odpowiedzialność, punktualność, umiejętność przygotowania własnego warsztatu pracy, wykonywania sekwencji czynności od początku do końca itp. utrzymanie ładu i porządku w czasie i po pracy, współdziałanie w grupie, zachowanie zgodne z zasadami BHP.

Podczas zajęć w Bibliotece uczniowie mieli możliwość konfrontacji z przyszłym pracodawcą. Praktykanci nabyli przekonanie o byciu potrzebnym.

Uczniowie klasy IIIa PSSPdP wraz z nauczycielem przysposobienia do pracy p. Mariolą Żebrowską bardzo dziękują pracownikom Biblioteki Pedagogicznej za przychylność i współpracę.

Mariola Żebrowska