Próbna ewakuacja w SOSW

Data: 2019-05-30 • Kategoria: Ogólne informacje

Dnia 30 maja 2019r. o godz. 9.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyła się próbna ewakuacja.

Celem treningu było przypomnienie uczniom i pracownikom Ośrodka praktycznego zastosowania procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji czuwali nauczyciele, pracownicy obsługi. Po usłyszeniu sygnału do ewakuacji, wszyscy uczniowie oraz pracownicy, zgodnie z planem ewakuacyjnym Ośrodka, szybko opuścili budynek. Oznakowanym miejscem zbiórki był pobliski plac zabaw. Po zakończeniu akcji ewakuacyjnej nastąpiło sprawdzenie listy obecności uczniów w poszczególnych klasach. Każdy nauczyciel złożył raport pani dyrektor Ośrodka dotyczący stanu liczbowego swojej klasy. Na podstawie, którego ustalono opuszczenie budynku przez wszystkich uczniów i pracowników.

Obserwujący próbną ewakuację przedstawiciele z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku ocenili, iż przebiegła ona sprawnie i zgodnie z obowiązującymi zasadami. Strażacy przeprowadzili pogadankę nt. zadań Straży Pożarnej oraz przypomnieli dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Następnie zaprezentowali umundurowanie oraz wyposażenie samochodu strażackiego. Wyjątkową atrakcją, szczególnie dla chłopców była obsługa armatki wodnej.

Dariusz Ruszczyński

Paweł Rembecki