Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data: 2017-11-16 • Kategoria: Projekty unijne

Pułtusk, dn.16.11.2017r.

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. części nr 6

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579) opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn.: ,,MYŚL KREATYWNIE. DZIAŁAJ AKTYWNIE. PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I ROZWOJU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI; PODNOSZENIE KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „edukacja dla ROZWOJU REGIONU” Działanie 10.01 „EDUKACJA OGÓLNA I PRZEDSZKOLNA” Poddziałanie 10.01.01 „EDUKACJA OGÓLNA (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla części nr 6 wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

EMPIS&SENSUM Mobile Sp. z o.o.

ul. Śródziemnomorska 11/21, 02-758 Warszawa

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 1.202,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście dwa złote 00/100).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Oferta złożona przez Empis&Sensum Mobile Sp. z o.o. ofertą najkorzystniejszą i uzyskała 100 pkt.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dot. części nr 1-5, 7-10

Ponadto Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn.: ,,MYŚL KREATYWNIE. DZIAŁAJ AKTYWNIE. PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I ROZWOJU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI; PODNOSZENIE KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „edukacja dla ROZWOJU REGIONU” Działanie 10.01 „EDUKACJA OGÓLNA I PRZEDSZKOLNA” Poddziałanie 10.01.01 „EDUKACJA OGÓLNA (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla części nr 1-5,7-10.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu dla części nr 1-5,7-10 nie wpłynęła żadna oferta.

Z poważaniem

DYREKTOR

/-/ Aldona Iniarska