Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 12, adres e-mail: sosw_pultusk@op.pl, tel.(23) 692-03-75
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku: Angelika Skowera, e-mail: a.skowera@odoconsulting.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (ze zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.