W roku szkolnym 2022/2023 po złożeniu wniosku do organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku bierze udział w projekcie rządowym Aktyna Tablica przewidzianym do realizacji w latach 2020 - 2024, aby realizować zadania współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, wyrównywanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dążenie do unowocześniania szkoły.

Ośrodek otrzymał wsparcie finansowe w formie z dotacji Starostwa Powiatowego w Pułtusku w wysokości. Z tych środków zostały zakupione dwa interaktywny monitory firmy Optoma wraz z mobilnymi stojakami, dzięki czemu będzie można wykorzystać je w każdej klasie.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

http://www.aktywnatablica.org/o-programie/