EFS pt. "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie…

Data: 2017-08-15 • Kategoria: Projekty unijne

,,MYŚL KREATYWNIE. DZIAŁAJ AKTYWNIE. PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I ROZWOJU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI; PODNOSZENIE KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „edukacja dla ROZWOJU REGIONU” Działania 10.01 „EDUKACJA OGÓLNA I PRZEDSZKOLNA” Poddziałania 10.01.01 „EDUKACJA OGÓLNA (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 18.09.2017 r. - 30.06.2019 r.

Aktualności