Nasz patron

,,Człowiek nie tylko jest sprawcą swoich czynów,

ale przez te czyny jest zarazem

w jakiś sposób twórcą samego siebie”

Karol Wojtyła

Anna Karłowicz (1964 –2004)

Anna Karłowicz(1964 –2004) - osoba wielkim sercu i niezwykłej osobowości. Pedagog i wychowawca w służbie niepełnosprawnym dzieciom. Zawsze serdeczna, życzliwa, łagodna i cierpliwa, a zarazem stanowcza, gdy chodziło o dobro niepełnosprawnych dzieci, którym była bardzo oddana. Dla przyjaciół była wzorem człowieka, nauczyciela, dyrektora, dla bliskich zaś wzorem córki, matki i żony. Nigdy nie odmawiała pomocy, potrafiła każdego

Anna Karłowicz (nazwisko rodowe Górecka) urodziła się 22 kwietnia 1964 roku w Pułtusku. Jej rodzice-Teresa i Franciszek Góreccy byli rolnikami, prowadzili własne gospodarstwo rolne we wsi Bielany, gmina Winnica. Od najmłodszych lat otaczali swoją jedyną córkę wielką troską i miłością, zaszczepili w Niej zasady dobrego wychowania i głęboką wiarę chrześcijańską, którą umacniała potem przez całe swoje życie.

Rodzice naszej Patronki

Anna Karłowicz jako kilkuletnia dziewczynka

W latach 1971 – 1979 Anna Karłowicz uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Przewodowie, gmina Gzy. Następnie w latach 1979 – 1983 kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku. Dzięki swym zdolnościom, systematycznej pracy i wytrwałości osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. W pamięci nauczycieli pozostała jako uczennica solidna, ambitna, pracowita, odpowiedzialna i zrównoważona, odnosząca się z szacunkiem do każdego człowieka. Spokojny i życzliwy charakter zjednywał Jej wielu kolegów i przyjaciół, z którymi chętnie spędzała swój wolny czas. Chętnie pomagała również swoim rodzicom w pracach domowych oraz w gospodarstwie rolnym.

Anna Karłowicz jako uczennica szkoły podstawowej (pierwsza z lewej od dołu)

Anna Karłowicz w klasie maturalnej (czwarta z lewej od dołu)

W 1984 roku Anna Karłowicz podjęła studia w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, a także wiele specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu doskonalenia zawodowego.

W 1986 roku zawarła związek małżeński z Jerzym Karłowiczem. Następnie, w 1987 roku urodziła córkę Monikę, zaś w roku 1990 – syna Adama. Bardzo kochała swoją rodzinę, była ona dla Niej źródłem radości życia i szczęścia osobistego. Z wielką troską wychowywała swoje dzieci w duchu poszanowania godności drugiego człowieka. Przekazywała im te wartości, które wyniosła wcześniej z domu rodzinnego.

Anna Karłowicz z zespołem klasowym

Anna Karłowicz całe swoje życie zawodowe związała z oświatą, nauczaniem oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. 1 września 1983 roku rozpoczęła pracę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tąsewach na stanowisku wychowawca internatu. Następnie, od roku 1991, pracowała jako nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w SOSW w Tąsewach. Z dniem 1 października 1999 roku Anna Karłowicz objęła stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tąsewach.

Anna Karłowicz, pracując jako nauczyciel, z twórczym zapałem do działania wdrażała własne, ciekawe pomysły. Organizowała imprezy klasowe i ogólnoszkolne, m.in. urodziny, andrzejki, mikołajki, bal karnawałowy, powitanie wiosny, sprzątanie świata, święto pieczonego ziemniaka oraz wycieczki. Nowatorskim Jej przedsięwzięciem były festiwale piosenki dające niepełnosprawnym dzieciom szansę zaprezentowania przed szerszą publicznością posiadanych umiejętności artystycznych w dziedzinie śpiewu, tańca, parodii, a nawet gry na instrumentach muzycznych.

Anna Karłowicz na klasowym przyjęciu urodzinowym

Anna Karłowicz w roli prowadzącej ,,Festiwal Piosenki”

Anna Karłowicz chętnie podejmowała działania na rzecz promowania idei sportu i rekreacji wśród niepełnosprawnych wychowanków SOSW. Współpracowała w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Sportowym dla Osób Upośledzonych Umysłowo „Olimpiady Specjalne – Polska” Oddział Ciechanów oraz Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Pułtusku. Aktywnie włączała się w organizowanie Międzypowiatowych Mityngów Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych. Zapoczątkowała również organizowanie w Ośrodku Szkolnego Dnia Sportu.

Cenną dla Niej nagrodą za trud włożony w przygotowywanie różnych atrakcji dla dzieci były radosne, a zarazem dumne twarze wychowanków Ośrodka. Częstym wyrazem ich wdzięczności i szczerej sympatii dla Anny Karłowicz były własnoręcznie wykonane upominki, które wręczali z uśmiechem swojej ulubionej Pani.

Anna Karłowicz na turnusie w Jarosławcu

W trosce o kondycję fizyczną dzieci, ich zdrowie oraz atrakcyjność i skuteczność procesu rehabilitacji współorganizowała wyjazdy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe do Świeradowa Zdroju oraz do Jarosławca. Dzięki tej inicjatywie podopieczni Ośrodka mieli możliwość korzystania z górskich oraz morskich klimatów, a zarazem uczestniczenia w całej gamie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej Anna Karłowicz podejmowała działania innowacyjne w Ośrodku, m.in. wprowadziła do pracy z uczniami Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz Metodę Dobrego Startu. Łączyło się to z nawiązaniem i utrzymywaniem kontaktu z dr hab. Martą Bogdanowicz z Uniwersytetu Gdańskiego, która ułatwiała dostęp do najnowszych opracowań i pomocy dydaktycznych odnośnie stosowanych metod. Anna Karłowicz sama również kilkakrotnie uczestniczyła w przygotowywaniu nowych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Anna Karłowicz, jako pedagog specjalny, wyróżniała się znaczącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną, która zawsze była przez nią właściwie programowana, a następnie realizowana za pomocą aktywizujących metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Anna Karłowicz starała się zapewnić odpowiednią pomoc i opiekę wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, angażując w swe inicjatywy właściwe instytucje, organizacje oraz sponsorów. Pozyskiwała do współpracy całe środowiska pomocowe.

W 2000 roku była jednym z inicjatorów przeniesienia SOSW z Tąsew do Pułtuska z uwagi na szerszą perspektywę rozwoju placówki. Po zmianie jej lokalizacji, w dniu 8 września 2000 roku Dyrektor Anna Karłowicz dokonała uroczystego otwarcia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w obecnym miejscu jego funkcjonowania.

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Dyrektor Annę Karłowicz

Dyrektor Anna Karłowicz podejmowała wiele trafnych przedsięwzięć służących podnoszeniu jakości i efektywności procesu edukacyjno-terapeutycznego Ośrodka. Podjęła się utworzenia i wyposażenia Pracowni Komputerowej z dostępem do Internetu. Środki finansowe na ten cel pozyskane zostały w ramach projektu Ministra Edukacji Narodowej „Pracownia komputerowa w każdym gimnazjum”. Umożliwiło to uczniom korzystanie na zajęciach z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W placówce utworzona została również Pracownia Gospodarstwa Domowego służąca podopiecznym Ośrodka do nabywania praktycznej umiejętności przygotowywania posiłków. W dużej mierze przyczyniło się to do wzrostu poziomu ich samodzielności i zaradności życiowej.

Dyrektor Anna Karłowicz, jako wieloletni oligofrenopedagog, kierując się słowami autorstwa J. A. Komeńskiego: „Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami”, utworzyła również w Ośrodku Salę Doświadczania Świata ,,Snoezelen” do prowadzenia terapii polisensorycznej za pomocą całej gamy bodźców wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Dnia 9 listopada 2001 roku dokonała oficjalnego, uroczystego jej otwarcia.

Dzięki inicjatywom i działaniom Anny Karłowicz poszerzyła się oferta edukacyjna SOSW w Pułtusku o kształcenie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Placówka natomiast dysponuje funkcjonalną, nowoczesną bazą zapewniającą właściwe warunki kształcenia, terapii i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dyrektor Anna Karłowicz wszystkie zadania wykonywała z zawodową i osobistą pasją. Jej profesjonalizm oraz autorytet osobisty zaowocował zaistnieniem w placówce zespołu twórczych nauczycieli stosujących z powodzeniem najnowocześniejsze formy i metody stymulacji zaburzonego rozwoju uczniów.

Anna Karłowicz zapoczątkowała ideę integracji SOSW z nowym środowiskiem społecznym. Z powodzeniem realizowała program współpracy ze środowiskiem lokalnym przy wsparciu ze strony wolontariuszy. Z Jej inicjatywy, 31 maja 2003 roku, zostało zorganizowane Spotkanie Integracyjne „Jesteśmy sobie potrzebni”. Jego uczestnikami byli pedagodzy pułtuskich szkół i placówek oświatowych oraz społeczność Ośrodka. Celem tego spotkania, jak stwierdziła w swoim wystąpieniu Dyrektor Anna Karłowicz, było „pogłębienie integracji, promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, podniesienie świadomości o ich prawach oraz pełnego z nich korzystania, a także poszukiwanie skutecznych rozwiązań w celu promowania równych szans osób niepełnosprawnych"

Dyrektor Anna Karłowicz podczas spotkania integracyjnego

Poziom merytoryczny oraz efekty przedsięwzięć realizowanych w ramach programu współpracy ze środowiskiem lokalnym uznano za najlepsze w województwie mazowieckim. Z tego powodu w grudniu 2003 roku przyznano placówce I miejsce oraz Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.

Dzięki trafnym przedsięwzięciom wynikającym z niezwykłej kreatywności Dyrektor Anny Karłowicz przed SOSW otworzyły się szersze możliwości aktywnego udziału w życiu lokalnego środowiska społecznego.

Anna Karłowicz od 1992 roku była członkiem Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracowała również w Zarządzie Ogniska ZNP, a przez półtora roku była jego prezesem. W październiku 2002 roku uhonorowana została Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Anna Karłowicz postrzegana była jako osoba pełna optymizmu, pogodna, o nieprzeciętnej osobowości, wielkim sercu i ogromnej mądrości życiowej. Dla pracowników stanowiła autorytet moralny i wzór do naśladowania. Serdeczna, wrażliwa, pełna zrozumienia niosła radość życia. Każdemu Jej poczynaniu towarzyszyła troska o dobro dziecka. Bliski był Jej los dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które tak bardzo kochała.

Trud pracy pedagogicznej Anny Karłowicz na rzecz niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka był zauważany i doceniany. Była wielokrotnie nagradzana z okazji DEN za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Stanowiło to dla Niej inspirację do dalszego podejmowania twórczych działań pedagogicznych. Zaszczytnym wyróżnieniem dla Anny Karłowicz było otrzymanie w 2004 roku Medalu KomisjiEdukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Dyrektor Anna Karłowicz odbiera nagrodę z okazji DEN

Oprócz pracy zawodowej, która dawała Jej wiele satysfakcji, Anna Karłowicz angażowała się również w działalność społeczną. Przez wiele lat była Prezesem Akcji Katolickiej w parafii Winnica. Współorganizowała wiele uroczystości parafialnych i wigilie dla samotnych. Prowadziła także nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Sama stanowiła godny do naśladowania wzór matki, żony i gospodyni. Zawsze znalazła czas, by wysłuchać ludzi zwracających się do Niej o pomoc. Anna Karłowicz aktywnie uczestniczyła również w życiu społecznym gminy. Była osobą godną największego zaufania. W czasie wyborów samorządowych pełniła funkcję przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

Jej choroba była ogromnym ciosem dla wszystkich. Jednak ona sama nie załamywała się. Do końca uczestniczyła w życiu placówki. Walcząc z chorobą udowodniła jakim silnym, spokojnym, i pełnym pokory była człowiekiem. ,,Choroba uświadomiła mi – mówiła - jak wielu mam przyjaciół, życzliwych osób. To takie miłe i ważne. Tylu ludzi się za mnie modli. Ale chyba decyzja Pana Boga jest nieodwołalna..."

Anna Karłowicz zmarła 5 lipca 2004 roku, spoczęła na cmentarzu parafialnym w Winnicy. Jednak pamięć o Niej jest i będzie zawsze żywa...

Nasz Patron malowany wierszem

×

Nasz Patron malowany wierszem