Harmonogram działań w programie Aktywna Tablica

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ „AKTYWNA TABLICA”

  • Stworzenie zakładki na internetowej stronie szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu.
  • Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora programu.
  • Przygotowanie planu pracy.
  • Przeprowadzenie zaplanowanych działań.
  • Ocena realizacji zaplanowanych zadań.

Na e-koordynatora programu „Aktywna tablica” w Ośrodku wyznaczony został Pan Tomasz Chrzanowski. Do zadań e-koordynatora należy opracowanie harmonogramu oraz koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

Został powołany Nauczycielski Zespół Samokształceniowy, którego celem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. W skład zespołu wchodzą następujący nauczyciele: Izabela Rolińska, Olga Sepełowska, Marta Tetwejer, Robert Cienkowski, Tomasz Chrzanowski.

Cele i zadania powołanych nauczycielskich zespołów samokształceniowych:

1. Uczestnictwo w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

2. Organizacja lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK w nauczaniu i udostępnianie scenariuszy na stronie szkoły.

3. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

4. Prowadzenie zajęć otwartych z wykorzystaniem TIK.

5. Uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

6. Wsparcie Dyrektora oraz pozostałych nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem narzędzi TIK.

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

Głównym celem powołania do życia międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i związanych z nią nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach.

W ramach „Aktywnej Tablicy” współpracujemy z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

15 marca 2023 r. odbyło się spotkanie online z wykorzystaniem platformy TEAMS, podczas którego powołano Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami.

Szkoły, uczestniczące we współpracy:

– Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Pułtusku,

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku.

Dnia 21 kwietnia 2023 roku poprzez platformę TEAMS odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół tworzących Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele naszej szkoły i szkół partnerskich. Jego celem była wymiana doświadczeń w pracy z TIK na poszczególnych zajęciach oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych. Nauczyciele zostali wyposażeni w umiejętności sprawnego tworzenia prezentacji multimedialnych z zastosowaniem efektów, możliwych do uzyskania w programie Power Point oraz poznali zasady opracowywania prezentacji, zarówno mało skomplikowanych, jak też rozbudowanych, zawierających także animacje. W dalszej części spotkania nauczyciele przedstawili narzędzia, które wykorzystują na lekcjach.

W dniu 19 maja 2023 r. poprzez platformę TEAMS odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli w ramach powołanej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu. Spotkanie dotyczyło wykorzystania zasobów i usług internetowych w dydaktyce. Podczas spotkania nauczyciele dzielili się swoim doświadczeniem, prezentowali ciekawe strony internetowe oraz aplikacje, które ułatwiają zdobywanie wiedzy, uatrakcyjniają zajęcia, przyśpieszają proces uczenia oraz osiągania celów lekcji.