Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Praca krojona na miarę moich możliwości”

Data: 2021-11-05 • Kategoria:

Cele konkursu:

 1. Promowanie instytucji wspierających planowanie kariery zawodowej, usprawniających przyszłe funkcjonowanie uczniów na rynku pracy.

 2. Wzbogacenie wiadomości uczniów na temat zawodów, czynności z nimi związanych oraz rynku pracy.

 3. Poszerzenie wiedzy w zakresie działań instytucji rynku pracy i form oferowanego przez nie wsparcia.

 4. Kształtowanie wyobraźni dotyczącej planowania swojej przyszłości zawodowej.

 5. Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych.

 6. Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu.

 7. Kształtowanie właściwej postawy wobec obowiązków i pracy.

 8. Motywowanie uczniów do podjęcia pracy po ukończeniu nauki.

 9. Głównym Organizatorem konkursu jest: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk

 10. Instytucjami wspierającymi organizację konkursu są:

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku,

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku,

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku,

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pułtusku.

 1. Zasady i warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół specjalnych oraz uczniów klas przysposabiających do pracy na terenie naszego kraju.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

I kategoria- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych specjalnych

II kategoria- uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych specjalnych

III kategoria- uczniowie klas I-III szkół przysposabiających do pracy

3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnie wybranej technice, inspirowanej wyobrażeniem i wiedzą o wymarzonym zawodzie, który uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości.

4. Uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie w dowolnej technice plastycznej np. malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, techniki mieszane itp. Prosimy o nieużywanie w swoich pracach materiałów sypkich i nietrwałych. Format prac akceptowany przez Organizatora- A4 lub A3. Prace przestrzenne, grupowe oraz bez metryczek naklejonych na odwrocie nie będą brane pod uwagę.

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (załącznik 1) zawierającą nazwę zawodu, imię i nazwisko autora pracy oraz klasę do której uczęszcza, adres placówki, adres mailowy, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna artystycznego).

6. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć podpisane oświadczenia (załączniki 2 i 3).

7. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i ujętych w nim zobowiązań uczestnika.

8. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

a). etap szkolny- organizowany przez daną placówkę, trwający od 1 grudnia 2021 roku do 1 lutego 2022 roku. Do 15 grudnia 2021 r. jury, powołane przez dyrektora danej placówki wybierze po jednej pracy plastycznej z każdej kategorii wiekowej, które zostaną wysłane bądź dostarczone do Organizatora najpóźniej do 15 lutego 2022 r. na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Aleja Tysiąclecia 12

06-100 Pułtusk

z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Praca krojona na miarę moich możliwości”

b). etap ogólnopolski- organizowany przez Organizatora. Po otrzymaniu zgłoszonych prac i ich weryfikacji Organizator zobowiązany jest do powołania jury, które wyłoni trzech laureatów z każdej kategorii w terminie do 1 marca 2022 r. Jury zobowiązane będzie również do sporządzenia protokołu zawierającego nazwiska autorów nagrodzonych prac. Organizator zobowiązuje się do opublikowania protokołu na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://www.soswpultusk.pl/ oraz poinformowania opiekunów artystycznych nagrodzonych uczniów drogą mailową.

c). Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

- wrażenie estetyczne,

- samodzielność wykonania, atrakcyjność i oryginalność.

d). Uwzględniając sytuację epidemiczną laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i formie wręczenia nagród.

e). Uwagi końcowe:

Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Ośrodka. Organizator zastrzega, że prace zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego przechodzą na własność organizatora.

f). Kontakt z Organizatorem:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Aleja Tysiąclecia 12

06-100 Pułtusk

Telefon/Fax: 23 692 03 75

E-mail:sosw_pultusk@op.pl

Koordynator konkursu:

Żaneta Tkaczyk- nauczyciel SOSW