Data: 2017-12-05 • Kategoria:

“Powiedz, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział a zrozumiem”. Konfucjusz

Turystyka odgrywa zasadniczą rolę w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Bezpośredni kontakt z otoczeniem umożliwia im poznawanie świata w sposób polisensoryczny, z zaangażowaniem wszystkich zmysłów. Powoduje to łatwiejsze zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Z uwagi na powyższe, nasz Ośrodek w szerokim zakresie zapewnia uczniom i wychowankom udział w: wydarzeniach kulturalno-naukowych i rozrywkowych w środowisku lokalnym, wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych oraz turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

Wycieczki umożliwiają dzieciom i młodzieży poznawanie bliższego i dalszego otoczenia, jego zakątków interesujących pod względem przyrodniczym, historycznym lub innym. Takie ,,lekcje” w plenerze wyzwalają pozytywne emocje, dostarczają przeżyć estetycznych oraz stanowią atrakcyjną formę nauki i aktywnego wypoczynku. Świeże, odkrywcze spojrzenie na rzeczywistość rozbudza u uczniów ciekawość świata, skłania do poszukiwań, zachęca do refleksji.

Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalno-naukowych i rozrywkowych odbywających się w środowisku lokalnym sprzyja poznawaniu własnych ,,korzeni”, wyzwala emocjonalny stosunek do ,,małej” i ,,dużej” Ojczyzny w myśl maksymy A. Janowskiego: ,,„Poznaj swój kraj, abyś go mógł gorąco ukochać”.

Ponadto, jeżeli wydarzenia te zawierają element modlitewny to przyczyniają się do właściwego kształtowania osobowości uczniów i wychowanków Ośrodka od strony religijnej. Podopieczni Ośrodka włączeni w nurt miejscowego życia społecznego czują się pełnoprawnymi i potrzebnymi członkami lokalnej zbiorowości.

Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe są formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności psychofizycznej, podniesienie poziomu zaradności życiowej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Interesujące wydarzenia i magiczne zakątki ,,małej” i ,,dużej” Ojczyzny zatrzymane w obiektywie