Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Wchodzę na rynek pracy- moje artystyczne CV”

Data: 2022-11-15 • Kategoria: Ogólne informacje

Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Wchodzę na rynek pracy- moje artystyczne CV” pod patronatem honorowym Starosty Pułtuskiego

Zachęcamy do stworzenia swojej plastycznej autoprezentacji, będącej formą artystycznego Curriculum vitae, w której uczestnik konkursu zaprezentuje się przyszłemu, wymarzonemu pracodawcy, za pomocą dowolnych środków artystycznych. Przedstawcie swoje mocne strony, predyspozycje, umiejętności, doświadczenia zawodowe oraz zainteresowania.

 1. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie u uczniów świadomości swoich mocnych stron, predyspozycji oraz umiejętności autoprezentacji.

 2. Promowanie instytucji wspierających planowanie kariery zawodowej, usprawniających przyszłe funkcjonowanie uczniów na rynku pracy.

 3. Propagowanie refleksyjno- intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej.

 4. Poszerzenie wiedzy w zakresie działań instytucji rynku pracy i form oferowanego przez nie wsparcia.

 5. Kształtowanie wyobraźni dotyczącej planowania swojej przyszłości zawodowej.

 6. Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu.

 7. Kształtowanie właściwej postawy wobec obowiązków i pracy.

 8. Motywowanie uczniów do podjęcia pracy po ukończeniu nauki.

 1. Głównym Organizatorem konkursu jest: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk

 2. Instytucjami wspierającymi organizację konkursu są:

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku,

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku,

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pułtusku.

 1. Zasady i warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz uczniów klas I-III szkół przysposabiających do pracy na terenie naszego kraju.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

I kategoria- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych specjalnych

II kategoria- uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych specjalnych

III kategoria- uczniowie klas I-III szkół przysposabiających do pracy

3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnie wybranej technice, przedstawiającej autoprezentację swoich możliwości, zainteresowań, mocnych stron dla potencjalnego pracodawcy.

4. Uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie w dowolnej technice plastycznej np. malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, techniki mieszane itp. Prosimy o nieużywanie w swoich pracach materiałów sypkich i nietrwałych. Format prac akceptowany przez Organizatora- A4 lub A3. Prace przestrzenne, grupowe oraz bez czytelnych metryczek naklejonych na odwrocie nie będą brane pod uwagę.

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (załącznik 1), imię i nazwisko autora pracy (ucznia) oraz klasę do której uczęszcza ( z wyraźnym zaznaczeniem kategorii) , adres placówki, adres mailowy, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna artystycznego). Prosimy o czytelne wypełnienie metryczki.

6. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć podpisane oświadczenia (załączniki 2 i 3).

7. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i ujętych w nim zobowiązań uczestnika.

8. Termin składania prac:

a). Prace konkursowe można składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2023 r. na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Aleja Tysiąclecia 12

06-100 Pułtusk

z dopiskiem II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłemWchodzę na rynek pracy- moje artystyczne CV”

b). Po otrzymaniu zgłoszonych prac i ich weryfikacji Organizator zobowiązany jest do powołania jury, które wyłoni trzech laureatów z każdej kategorii w terminie do 1 marca 2023 r. Jury zobowiązane będzie również do sporządzenia protokołu zawierającego nazwiska autorów nagrodzonych prac. Organizator zobowiązuje się do opublikowania protokołu na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://www.soswpultusk.pl/ oraz poinformowania opiekunów artystycznych nagrodzonych uczniów drogą mailową.

c). Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

- wrażenie estetyczne,

- samodzielność wykonania, atrakcyjność i oryginalność.

d). Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i formie wręczenia nagród.

e). Uwagi końcowe:

Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Ośrodka. Organizator zastrzega, że prace zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego przechodzą na własność organizatora.

f). Kontakt z Organizatorem:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Aleja Tysiąclecia 12

06-100 Pułtusk

Telefon/Fax: 23 692 03 75

E-mail: soswpultusk_konkurspraca@wp.pl

Koordynatorzy konkursu:

Żaneta Tkaczyk- nauczyciel SOSW

Anna Szczesna- nauczyciel SOSW

Małgorzata Bandurska- nauczyciel SOSW