PO KL pt. ,,Pomóżmy im osiągnąć więcej...

Data: 2017-11-03 • Kategoria: Projekty unijne

W roku szkolnym 2013/2014 Ośrodek przystąpił do opracowania i realizacji projektu PO KL pt. ,,Pomóżmy im osiągnąć więcej... – kompleksowy program wspierania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów/uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW w Pułtusku poprzez zapewnienie im możliwości uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do nowoczesnych metod, technik i form terapii.

Grupę docelową projektu stanowi 57 uczniów/uczennic SOSW (PSPS i PGS) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczba uczestników jest wynikiem wstępnej diagnozy potrzeb uczniów/uczennic dokonanej przez nauczycieli, psychologa SOSW w oparciu o analizę sytuacji szkolnej, rodzinnej i zdrowotnej na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wyników nauczania, ankiet przeprowadzonych wśród rodziców oraz danych z rozmów i obserwacji.

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące zadania do realizacji:

  • Organizacja zajęć stymulujących rozwój psychofizyczny z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technik i form terapii;
  • Organizacja zajęć rozwijających umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności artystyczne;
  • Organizacja zajęć z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
  • Organizacja zajęć rozwijających aktywność poznawczą połączoną z zaspokojeniem potrzeby rekreacji i wypoczynku;

Dodatkowo młodzież Ośrodka, w ramach projektów systemowych PO KL realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, ma możliwość ukończenia, jeszcze w trakcie nauki szkolnej, bezpłatnych kursów uprawniających do podejmowania pracy zarobkowej (certyfikowane usługi z zakresu kosmetologii – manicure, pedicure, fryzjerstwa i profesjonalnego sprzątania).

"Im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania
i wciąż tego przybywa"

Francis Scott Fitzgerald

Aktualności

Wyjazd edukacyjny uczniów SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku do Sierpca i Torunia

Celem wyjazdu było rozwijanie kompetencji kluczowych, przede wszystkim aktywności poznawczej połączonej z ugruntowaniem wiedzy szkolnej z różnych dziedzin, poznanie kultury, historii i zabytków architektury Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz jednego z najpiękniejszych miast Polski - Torunia, promowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie samodzielności i umiejętności współdziałania, wdrażanie do przestrzegania zasad kultury i bezpieczeństwa w różnych miejscach i sytuacjach.