Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku

,,Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Sami tworzymy swoje magiczne miejsca,
odwiedzając w nich siebie...

Lidia Jasińska

Geneza powstania placówki sięga 1977 roku. Wychodząc naprzeciw ówczesnemu zapotrzebowaniu społecznemu Zarządzeniem Kuratora Oświatyi Wychowania w Ciechanowie z dnia 21 maja 1977 roku powołany został Specjalny Zakład Wychowawczy w Tąsewach. Placówka ta początkowo podlegała bezpośrednio Gminnemu dyrektorowi Szkół w Gzach z siedzibą w Przewodowie. W skład struktury organizacyjnej Specjalnego Zakładu Wychowawczego wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz Internat.

W 1984 roku, po siedmiu latach działalności, Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 kwietnia 1984 roku Specjalny Zakład Wychowawczy przekształcony został w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Placówka stała się jednostką samodzielną, podległą bezpośrednio Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ciechanowie. Poza tym ogólna organizacja Ośrodka nie uległa zmianie. Dzieci uczyły się w Szkole Podstawowej Specjalnej podzielonej na poszczególne poziomy edukacyjne.

W 1999 roku, w wyniku przejęcia placówek oświatowych przez powiat,Ośrodek stał się jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Z dniem 1 września 2000 roku na mocy Uchwały Nr XVII/105/2000 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2000 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy po 23 latach zmienił swoją siedzibę – został przeniesiony z Tąsew do Pułtuska.

Głównym motywem zmiany lokalizacji placówki było dążenie do poprawy jej funkcjonowania w aspekcie ekonomicznym, społecznym oraz merytorycznym – dotyczącym procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego. Istotną przyczyną przeniesienia placówki na tereny miejskie była chęć poprawy dostępności do usług edukacyjnych
dla potencjalnych klientów, czyli dla niepełnosprawnych uczniów oraz ich rodziców. Wzbogacona została oferta kształcenia o oddziały dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Nowa lokalizacja sprawiła, iż przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym otworzyła się szersza p erspektywa pełniejszego zaistnienia
w środowisku społecznym. W budynku Ośrodka przeprowadzono liczne prace remontowo-adaptacyjne dostosowując go do potrzeb niepełnosprawnych dzieci.

8 września 2000 roku nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie SOSW w obecnym miejscu jego funkcjonowania. Szczególnym momentem w życiu Ośrodka była uroczystość nadania imienia placówce, która miała miejsce 21 maja 2005 roku. Patronem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku została Anna Karłowicz – dyrektor Ośrodka w latach 1999-2004, osoba o wielkim sercu i niezwykłej osobowości, do końca życia oddana w służbie dzieciom niepełnosprawnym. Doniosłość uroczystości dopełniło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi Ośrodka.

Od początku działalności Ośrodka funkcję dyrektora placówki kolejno pełnili: Jadwiga Żebrowska, Barbara Walkiewicz, Roman Skrzypek, Anna Karłowicz. Od 2004 roku stanowisko dyrektora placówki zajmuje Aldona Iniarska. Wicedyrektorem Ośrodka od 2007roku jest Joanna Kaczmarczyk.Funkcję kierownika Internatu w SOSW kolejno pełnili: Leon Rynkiewicz, Alina Strzemieczna, Tadeusz Ochtabiński, Jan Matusik, Irena Wasilewska, Alicja Żuk.
Od 1999 roku kierownikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest Wiesław Cienkowski.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im A. Karłowicz w Pułtusku w ciągu wielu lat swego istnienia zyskał pokaźne grono sojuszników i przyjaciół, cieszy się pozytywnym wizerunkiem w środowisku społecznym, stale rozwija się i doskonali. Wciąż podejmuje nowe wyzwania, poszerza swoją działalność o nowe aspekty, aby sprostać aktualnym wymaganiom systemu kształcenia oraz nadążać za szybkim tempem zmian dokonujących się w otaczającej nas rzeczywistości społecznej na skutek wszechobecnego postępu cywilizacyjnego w każdej dziedzinie życia. Ośrodek nie ustaje również w dążeniach, aby jego oferta edukacyjna była atrakcyjna dla potencjalnych klientów placówki.