Struktura organizacyjna placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku jest jedyną w powiecie pułtuskim placówką dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą organizującą kształcenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Organem prowadzącym SOSW jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

Misją SOSW im. A. Karłowicz jest:

 1. rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego intelektualnie,
 2. budowanie realnego i pozytywnego obrazu własnej osoby (personalizacja),
 3. rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych ucznia (socjalizacja),
 4. wyposażenie ucznia (w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości) w takie umiejętności, wiadomości, sprawności i nawyki, które umożliwiają poznawanie świata oraz samodzielne funkcjonowanie w nim,
 5. efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu pełniejszej realizacji zadań statutowych placówki.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie uczniów, na miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Ośrodek realizuje cele edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne.

W strukturze organizacyjnej SOSW funkcjonują:

 1. Przedszkole Specjalne,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna (maksymalny wiek uczniów 18 lat)
  • oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 3. Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (maksymalny wiek uczniów 24 lata),
 4. Grupy wychowawcze.

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest wprowadzenie ich w świat wiedzy, dbając o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną przebiega na podobnych zasadach jak w szkołach masowych. Realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, obowiązują takie same przedmioty nauczania i podręczniki. Ponadto nauczyciele opracowują dla uczniów indywidualne karty pracy.

W celu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów nauczyciele podczas zajęć wykorzystują różnorodne metody, formy i środki dydaktyczne pozwalające na optymalne opanowanie treści nauczania, które zostały przewidziane na dany etap edukacyjny.

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną, podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy ze szkół masowych, przystępują do egzaminu na zakończenie klasy VIII szkoły podstawowej. Uczniowie korzystają jednak z dostosowanych do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych arkuszy egzaminacyjnych.

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie ich autonomii, nabywanie zdolności adaptacyjnych, wdrażanie do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego w duchu poszanowania ogólnie przyjętych zasad, z zachowaniem prawa do własnej inności.

Podczas kształcenia uczniów z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi obowiązuje odrębna podstawa programowa. Zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, przy współpracy z rodzicami, tworzy/modyfikuje i realizuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne opracowane w oparciu o Wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Realizowane treści programowe skupiają w sobie elementy poszczególnych przedmiotów nauczania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych poszczególnych uczniów. W odniesieniu do starszych uczniów Ośrodka wiele uwagi zostaje poświęcone na zgłębianie zagadnień związanych z wyborem przez nich przyszłej drogi zawodowej. Celem tego rodzaju edukacji jest przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, zgodnie z posiadanymi predyspozycjami i możliwościami, a także z aktualnym zapotrzebowaniem ze strony rynku pracy.

SOSW integruje się ze środowiskiem lokalnym. Współdziała z miejscowymi instytucjami kulturalno-oświatowymi (w tym szkołami i uczelniami wyższymi), organizacjami i zakładami pracy na rzecz edukacji oraz rozwoju dzieci i młodzieży Ośrodka. Współpracuje również z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi realizację statutowych celów i zadań placówki. Ośrodek podejmuje również aktywną współpracę z rodzicami uczniów włączając ich w szeroki nurt działalności placówki w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania.

Na pieczęciach Ośrodka, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie ,,specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne. Jego czas pracy dostosowany jest do rodzaju zadań realizowanych przez placówkę oraz do potrzeb wychowanków. Mają tu oni zapewnioną całodobową opiekę, a także odpowiednie warunki do nauki, wypoczynku oraz wszechstronnego rozwoju. Ośrodek jest przyjazny uczniom, wolny od przemocy rówieśniczej i zapewnia właściwą atmosferę podczas pobytu w placówce.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i wychowanków powierzonych opiece Ośrodka stale wdrażane są kolejne działania mające na celu realizację przyjętej i ciągle udoskonalanej strategii podnoszącej poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Do tych działań należą:

 1. prowadzenie całodobowego monitoringu wizyjnego w budynku placówki, jak również na terenie przyległym do Ośrodka,
 2. pełnienie przez nauczycieli dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,
 3. pełnienie dyżurów przez pracowników niepedagogicznych – portierów,
 4. konsekwentne realizowanie zadań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w różnych miejscach i sytuacjach, a zawartych w przyjętych planach, programach, harmonogramach itp.,
 5. udział Ośrodka w kampaniach i akcjach propagujących bezpieczeństwo,
 6. organizowanie szkoleń dla uczniów, rodziców i pracowników.