Deklaracja dostępności

Data: 2020-11-13 • Kategoria: Ogólne informacje

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Dane kontaktowe koordynatorów

 • w zakresie dostępności architektonicznej:
  Rafał Olszewski, tel. 23 692-03-75, mail: sosw_pultusk@op.pl
 • w zakresie dostępności cyfrowej:
  Olga Sepełowska, tel. 23 692-03-75, mail: sosw_pultusk@op.pl
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  Olga Sepełowska, tel. 23 692-03-75, mail: sosw_pultusk@op.pl

Podstawa prawna

 • Zarządzenie nr 32/2020 dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku z dnia 12 października 2020r. w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019r. poz. 1696)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 848)

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRONY INTERNETOWEJ

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.soswpultusk.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.12.2013r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.12.2019r.

(dotyczy zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania)

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne ikonki w prawym górnym rogu strony) a w nim:

 • możliwość powiększenia liter,
 • podwyższony kontrast (ciemne tło, białe litery).

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono w dniu 02.11.2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatorów do spraw dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. W tym celu prosimy o kontakt na adres mail: sosw_pultusk@op.pl

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do placówki prowadzą 2 wejścia. Główne wejście znajdujące się od alei Tysiąclecia 12, wyposażone w podjazd dla wózków, przed wejściem znajduje się dzwonek po lewej stronie na wysokości 150 cm. Drugie wejście prowadzi od ulicy Harcerskiej, prowadzące wprost z parkingu. Wejście to jest na tym samym poziomie, co poziom parkingu. Nie ma, zatem schodów ani podjazdów.
  2. Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe, wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni.
  4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  5. Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, na chwilę obecną nie posiada windy. Rozpoczęte są prace związane z przebudową budynku i wyposażeniem go w windę.
  6. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (toalety, podjazdy, platforma).
  7. W budynku SOSW umieszczone są informacje i oznaczenia ewakuacyjne.
  8. W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
  9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  10. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym po wcześniejszym umówieniu się i ustaleniu zasad wizyty.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.