Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 składa się z następujących osób:

Przewodniczący: Paweł Jaszczułd

Wiceprzewodniczący: Monika Rajewska

Skarbnik: Natalia Rajewska

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani mgr Marta Janiszewska – Bednarek, wspomaga ją pani mgr Joanna Czarnecka.

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrektorem szkoły i całą społecznością placówki.. Jego głównym celem jest prezentowanie przez uczniów demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska. W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność najlepiej widać patrząc na to, co udało się zrealizować. SU działał w oparciu o opracowany roczny plan pracy opracowany przez SU w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022.

Cel nadrzędny zrealizowanych działań SU:

Wdrażanie uczniów do samodzielności poprzez aktywny udział w planowaniu i realizacji działań SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku w roku szkolnym 2021/20222.

Szczegółowe działania zrealizowane przez SU w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022:

Termin

Zrealizowane zadania

Uwagi dotyczące realizacji

wrzesień

Organizacja pracy Samorządu

Uczniowskiego na nowy rok

szkolny.

- wybór samorządów klasowych

- wybory do Samorządu

Uczniowskiego szkoły podstawowej

- opracowanie planu pracy na rok

szkolny 2021/2022

- przydział obowiązków

- zapoznanie z regulaminem SU.

Prace organizacyjne dotyczące Samorządu Uczniowskiego przebiegły bez większych trudności. Nie udało się natomiast zorganizować dyskoteki z okazji „dnia chłopaka”. Było to spowodowane wytycznymi wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia a związanymi z epidemią COVID – 19. Na tablicy SU zostały umieszczone życzenia z okazji „dnia chłopaka”.

październik

Włączenie się w organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Wszystkie założenia zostały zrealizowane, uczniowie SU bardzo zaangażowali się w realizację zadań.

listopad

Pamiętamy o tych, którzy odeszli. - odwiedzanie grobów, zapalenie zniczy, przygotowanie gazetki.

Przygotowanie i przeprowadzenie apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

„Na świętego Andrzeja

z wróżby nadzieja” – zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej z wróżbami .

Udało się zrealizować wszystkie założone cele. Członkowie SU aktywnie uczestniczyli w wyznaczonych zadaniach.

W związku z zaistniałą sytuacją – pandemia COVID – 19 nie wszystkie działania SU mogły się odbyć. Dlatego też uczniowie SU przygotowali gazetkę informacyjną na tablicy SU i zadania (rebusy, zagadki) do rozwiązywania w klasach.

Uczniowie SU ze względu na sytuację epidemiologiczną zorganizowali wróżby, poczęstunek we własnych klasach.

grudzień

Święta Bożego Narodzenia –

zorganizowanie klasowych Wigilii , przygotowanie okolicznościowych dekoracji.

Uczniowie SU chętnie uczestniczyli w przygotowaniach, wykonywali dekoracje świąteczne. Był to dla nich czas szczególny i bardzo angażowali się w przeprowadzenie tej uroczystości. Przygotowali również gazetkę o tematyce świątecznej na tablicy SU.

styczeń

Bezpieczne ferie- przygotowanie ulotek, informacji na tablicy dotyczących bezpieczeństwa w czasie ferii. Przygotowanie ulotek dla rodziców zawierających informacje dotyczące bezpieczeństwa w okresie ferii jak również informacji związanych z czadem.

Wszystkie zadania zostały wykonane przez uczniów SU.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Marta Janiszewska - Bednarek

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SOSW IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pułtusku w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku – oddziały dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

 1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

Art. 4.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 5.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych oddziałach.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 3. Skarbnik,

3. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 1. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 2. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 3. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

Art. 6.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

  1. uchwala Regulamin SU,
  2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
  3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, wynikających z przepisów prawa.
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  1. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
  2. wykonuje uchwały Rady SU,
  3. dokonuje wyboru opiekuna SU,
  4. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  5. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  6. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  7. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 7.

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

Art. 8.

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 20 września.

Art. 9.

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie
i uczennice szkoły.

Art. 10.

Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I- VIII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok szkolny.
 6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:
 1. do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU,
 2. w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,
 3. od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły,
 4. w skład zarządu wchodzą:
 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • skarbnik,

e. Kandydat do zarządu Samorządu Uczniowskiego, który otrzyma największą liczbę głosów otrzymuje funkcję przewodniczącego, następna osoba z drugim wynikiem zebranych głosów zostaje wiceprzewodniczącą i osoba z trzecim w kolejności wynikiem otrzymanych głosów zostaje skarbnikiem.

 1. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 11.

Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok szkolny. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 12.

Wyboru opiekuna SU dokonuje Zarząd SU w miesiącu wrześniu spośród kandydatów zaproponowanych przez uczniów..

Art. 13.

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody .

Art. 14.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

Rozdział VIII

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 15.

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 2. protokoły zebrań,
 3. Plany pracy,

Rozdział IX

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 16.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

Art. 17.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 18.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą z tego powodu ponosić negatywnych konsekwencji w zakresie oceniania i traktowania.

Art. 19.

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców).

Art. 20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.