Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu uczniów Ośrodka. Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność szkoły w atmosferze przyjaźni i współpracy, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.

Praca Samorządu Uczniowskiego działającego w naszej placówce dotyczy określonych kręgów tematycznych realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Są to następujące zagadnienia:

 • rozwijanie samorządności,
 • wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • opracowanie, realizacja i podsumowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • systematyczne prowadzenie tablicy informacyjnej „Samorząd Uczniowski informuje”,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • spotkania z Radą Samorządów Klasowych - informacje o podejmowanych działaniach,
 • udział w uroczystościach szkolnych- pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu,
 • omówienie problemów wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Ośrodka,
 • zgłaszanie propozycji działań,
 • udział Samorządu Uczniowskiego w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska,
 • kultura spędzania czasu wolnego,
 • korzystanie z imprez i zajęć organizowanych przez miasto, różne instytucje,
 • dyskoteka integracyjna ,andrzejkowa,
 • wspólne wyjście na przepłynięcie gondolami w Domu Polonii, wyjazd na lodowisko, kulig w Skaszewie,
 • dyskoteki szkolne,
 • udział w pracach komisji oceniających w konkursach plastycznych,
 • obchody rocznic narodowych.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI WYBRANY

Dnia 08.09.2017r. wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego im. Anny Karłowicz w Pułtusku został zorganizowany i przeprowadzony plebiscyt na opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Spotkanie z uczniami klas prowadziły: p. A. Napiórkowska, p. R. Najder, p. M. Marta Janiszewska-Bednarek. W głosowaniu równym, tajnym i powszechnym uczniowie podjęli decyzję by osobą reprezentującą ich interesy wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej była p. Marta Janiszewska – Bednarek.

Następnie odbyły się wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na rok 2016/2017.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego będzie pracował w składzie:

Przewodnicząca:

Wiceprzewodniczący:

Skarbnik:

Demokracja jest w szkole niezwykle istotną sprawą przede wszystkim dlatego, że szkoła jest miejscem, gdzie dzieci uczą się żyć w społeczeństwie. (…). Młodzi ludzie muszą znaleźć miejsce w społeczeństwie, jako odpowiedzialni, oddani obywatele, którzy szanują innych i dlatego szkoła spełnia funkcję wpajania demokratycznych postaw i wartości. (…) Jeśli młodzi ludzie mają nauczyć się żyć w społeczeństwie demokratycznym niezbędne jest oparcie edukacji na zasadach demokratycznych.

Cytat za M. Sielatycki Demokratyczne zarządzanie szkołą, w: „Dyrektor szkoły” nr 12/2006.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani mgr Marta Janiszewska - Bednarek.

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrektorem szkoły i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu. Poniżej przedstawiony został plan pracy i cele do zrealizowania w roku szkolnym 2016/2017 przez SU.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Szkolnego za rok szkolny 2015/2016;

2. Statut Szkoły;

3. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 2016/2017;

4. Koncepcję pracy szkoły;

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Cele:

1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.

2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017:

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w Statucie szkoły.

2. Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach Samorządu Uczniowskiego umożliwiające wyrażenie opinii oraz realizację pomysłów uczniowskich.

3. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas.

4. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych.

5. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.

6. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.

7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.

8. Zapobieganie wszelkim przejawom przemocy, agresji w szkole i poza szkołą.

9. Współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami, innymi nauczycielami oraz Radą Rodziców.