Koła zainteresowań

Ośrodek organizuje dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla uczniów i wychowanków w formie kół zainteresowań. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a lista uczestników otwarta.

Zajęcia kół zainteresowań umożliwiają uczniom i wychowankom Ośrodka wielokierunkowe rozwijanie indywidualnych pasji i specyficznych uzdolnień oraz uczą właściwego spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i pożyteczny. W Placówce działa kilkanaście kół zainteresowań. Dzięki ich bogatej ofercie każde dziecko może odkrywać w sobie nowe pokłady możliwości twórczych oraz realizować własne marzenia i hobby. W ramach kół zainteresowań prowadzone są zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, z przewagą tych drugich. Stanowią one nie tylko ciekawą formę rozrywki, ale są również pożyteczną ,,lekcją” z dziedziny przyrody, historii, muzyki, plastyki, techniki itp. Sprzyja to utrwalaniu oraz poszerzaniu wiedzy i umiejętności szkolnych.

Serdecznie zapraszamy chętnych do wspólnego spędzania czasu!