Aktualności

KOMUNIKAT KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE DOTYCZĄCY PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Szanowni Państwo, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Konsultacje telefoniczne

Pedagodzy i psycholog w Ośrodku zajmują się wspomaganiem uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzą indywidualne rozmowy, pomagają w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga i psychologa po pomoc i wsparcie w różnych sprawach.

Ogłoszenie

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), w porozumieniu z organem prowadzącym, tj. Starostwem Powiatowym w Pułtusku informuję o zawieszeniu w dniach od 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020r. zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Nauka zdalna

Przypominamy, że czas zawieszenia zajęć nie jest okresem ferii. Prosimy zadbać o aktywność swoich dzieci. Na stronie internetowej Ośrodka na bieżąco będą publikowane propozycje linków do samodzielnej pracy w domu. Warto skorzystać.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W porozumieniu z organem prowadzącym, tj. Starostwem Powiatowym w Pułtusku informuję o zawieszeniu w dniach 16 -25 marca 2020r. zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, tj. w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej i w Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.